Tèm ak Kondisyon Konkou Referans LatAm

Version 2
Version 1
English · Français
Deutsch · Kreyol
Español · Português

1. Konkou a
1.1 Taptap Send, Inc. (”Taptap Send”) pral òganize yon konkou referans (“Konkou”) pou klyan li yo nan zòn Etazini (eksepte rezidan ameriken nan Nebraska, North Dakota ak Vermont), Kanada, Ewòp (eksepte rezidan Itali ak Pòtigall) ak Wayom Ini k ap fè transfè lajan Brezil, Kolonbi, Repiblik Dominikèn, Gwatemala, Ayiti ak Meksik soti 7 jen 2024 rive 15 jiyè 2024. (“Peryòd la”), kote yo pral ankouraje kliyan ki egziste deja yo refere nouvo kliyan pami zanmi/fanmi yo pandan peryòd la pou genyen:

● Premye plas: 1 x Macbook Pro 8GB unified memory, 512GB SSD Storage, 14-inch Liquid Retina XDR display (“First Prize”) - valè $1,599
● Dezyèm plas: iPhone 15 Pro Max - 256GB (“Second Prize”) - valè $1,199
● Twazyèm plas: Samsung 75” Smart TV (“Third Prize”) - valè $699.99

1.2 Depi ou konplete aksyon ki tabli nan seksyon 2.3 anba a ("Aksyon ki kalifye yo") nan Peryòd la, kliyan ki egziste deja yo (yo chak fè yon "Referans") pral patisipe nan Konkou a jan sa a:
(a) Moun ki fè plis referans yo - Moun ki fè plis referans Kalifye (jan sa defini nan seksyon 2.3 anba a) ap genyen Premye Pri. Moun ki fè dezyèm ak twazyèm pi gwo kantite Referans Kalifye yo pral resevwa Dezyèm Pri ak Twazyèm Pri respektivman. Twa Moun ki fè plis Referans yo pral anonse nan dat 19 Jiyè 2024 ("Dat Anons la").
(b) Pwogram referans orijinal - Pwogram referans orijinal Taptap Send la ("Pwogram Referans") ap rete an fonksyon pandan tout Peryòd la. Kòm rezilta, Moun ki fè referans lan ak moun resevwa referans lan ap tou de rete elijib pou touche bonis rekòmandasyon an jan sa aplikab pou chak rekòmandasyon siksè. Tanpri, al gade nan Taptap Send App pou jwenn kòd referans ou epi pou jwenn aksè nan tèm ak kondisyon Pwogram Referans yo ("Akò Referans") pou plis detay.


2. Ki jan pou antre nan Konkou a

2.1 Konkou a ap dewoule apati 00:00 GMT 7 jen 2024 pou rive 23:59 GMT 15 jiyè 2024 ("Dat Fèmti an") enklizif.

2.2 Taptap Send dwe resevwa tout referans ki kalifye yo pa pita pase 23:59 GMT nan Dat Fèmti a. Nenpòt referans ki fèt apre dat sa a pa pral konte nan kantite total Referans Kalifye pou rezon Konkou a.

2.3 Pou antre nan Konkou a, men ki Aksyon Kalifikasyon ki dwe antreprann pandan Peryòd la:
(a) Fè referans Nouvo kliyan ak siksè bay Taptap Send, ki sèvi ak kòd referans pèsonèl moun ki fè referans nan aplikasyon TTS la. Pou rezon klè, yon moun yo refere nan aplikasyon an se yon moun ki sèvi ak yon kòd yon moun ki anrejistre nan aplikasyon an deja;
(b) Chak moun yo refere nan aplikasyon an dwe enskri avèk siksè nan Taptap Send
(c) Moun yo refere nan aplikasyon an dwe antre kòd referans moun ki fè referans lan;
(d) Moun yo refere nan aplikasyon an fè yon tranzaksyon ak siksè pou yon moun ki nan peyi sa tankou Brezil, Kolonbi, Repiblik Dominikèn, Gwatemala, Ayiti ak Meksik, ki pa enkli moun ki fè referans lan, nan yon fason ki konfòme ak tèm ak kondisyon sa yo, Akò Referans nou an ak Akò Taptap Send Itilizatè nou an;
(e) Sòm lajan yo voye nan premye transfè moun yo refere nan aplikasyon an egal oswa pi gwo pase USD $50;
(f) Tranzaksyon transfè lajan Moun yo refere a fet avèk siksè epi yo pa anile (swa pa Moun yo refere a oswa pa Taptap Send) ant 00:00 GMT nan 7 jen 2024 ak 23:59 GMT 15 jiyè 2024.
Tout Aksyon ki fè yon moun kalifye yo obligatwa, sa vle di, tout kondisyon yo dwe satisfè pou patisipan an valab epi konstitye yon "Referans ki kalifye". Taptap Send rezève dwa pou enpoze ak/oswa chanje limit minimòm transfè selon diskresyon li. Sa yo pral parèt nan TTS App a bay moun yo refere a. Depi gen yon limit minimòm transfè an plas, transfè ki depase limit sa a sèlman k ap valab.
Taptap Send rezève dwa pou chanje lis Aksyon Kalifye ak rekonpans ki asosye yo selon diskresyon li san avètisman alavans. Sepandan, Taptap Send pral onore Aksyon Kalifikasyon ki fèt anvan dat chanjman an

2.4 Lè w soumèt yon Referans Kalifye, ou dakò pou w enskri nan Konkou a epi ou dwe respekte tèm ak kondisyon sa yo ak Akò Referans la. Si w pa vle respekte tèm ak kondisyon sa yo ak Akò Referans lan, pa pataje kòd referans ou a.

2.5 Pou èd ak kijan pou sèvi ak aplikasyon an, tanpri vizite nou la "kontakte nou". here.

2.6 Moun ki fè plis referans lan se moun ki gen pi gwo kantite Referans Kalifye ki fèt nan Peryòd la. Nan ka ta gen de (2) moun ki gen menm kantite referans, moun ki gen pi gwo volim transfè pandan peryòd la ap konsidere kòm gayan.

3. Elijiblite
3.1 Konkou a ouvri sèlman pou kliyan Taptap Send ki abite nan Etazini (eksepte rezidan peyi Nebraska, North Dakota ak Vermont), Kanada, Ewòp (eksepte rezidan Itali ak Pòtigall) ak Wayom Ini, ki gen laj 18 ane ak pi wo, epi ki ranpli kondisyon Referans yo. Moun yo refere a pa dwe yon kliyan Taptap Send ki egziste deja e li dwe fè yon transfè pou yon minimòm USD $50 ant 00:00 GMT nan 7 jen 2024 ak 23:59 GMT sou 15 Jiyè 2024.

3.2 Lè w ap antre nan Konkou a, ou konfime ke ou kalifye pou patisipe epi ou kalifye pou reklame bonis la si ou genyen. Taptap Send ka mande w pou w bay prèv ke w kalifye pou w patisipe nan Konkou a.

3.3 Taptap Send pap aksepte tranzaksyon:
(a) Ki otomatikman pwodwi pa òdinatè;
(b) Ki fèt pa yon twazyèm pati oswa an gwo; or
(c) enkonplè.

3.4 Taptap Send rezève tout dwa pou diskalifye ou si jan ou aji kontrè ak entansyon Konkou a.

3.5 Y ap aksepte yon sèl enskripsyon pou chak patisipan. Anrejistreman ki vin apre oswa transfè lajan ak Taptap Send pa moun yo refere a pa kalifye kòm Referans Kalifye.

3.6 Transfè Lajan Moun yo refere a ki fèt apre premye transfè li ki reyisi ak Taptap Send, oswa referans bay yon Moun yo refere ki te yon kliyan aplikasyon TTS, pa kalifye kòm Referans Kalifye.

3.7 Taptap Send rezève dwa pou anile nenpòt Aksyon Kalifye oswa peman nenpòt bonis ki: (i) parèt fwod; (ii) sanble yo te kreye kòm rezilta yon tranzaksyon fwod; oswa (iii) ki vyole kondisyon tèm ak kondisyon sa yo, Akò Referans sa a oswa Akò Taptap Send Itilizatè a.


3.8 Taptap Send rezève dwa pou limite kantite moun pou chak kay ki elijib pou resevwa yon bonis


3.9 Nenpòt tantativ pa yon patisipan pou abize Konkou sa a lè l sèvi avèk plizyè/diferan idantite, anrejistreman, koneksyon, ak/oswa nenpòt lòt metòd nou konsidere kòm abizif, nan diskresyon nou an, pral anile epi diskalifye patisipan an pou l pa resevwa bonis nan sèl diskresyon Taptap Send.4. Pri yo

4.1 Prim yo pral bay nan lòd pi gwo kantite referans:
● 1ye plas - Premye Pri
● 2yèm plas - Dezyèm Pri
● 3yèm plas - Twazyèm Pri

4.2 Yo pral voye prim sa yo bay ganyan yo atravè yon sèvis courrier lè yo konfime kalifikasyon ganyan yo pou resevwa pri a.


5. Ganyan yo
5.1 Taptap Send pral kontakte twa Moun ki fè plis referans yo pèsonèlman osito ke posib apre Dat Anons la, a pati nimewo telefòn oswa adrès imel yo bay nan detay kont kliyan yo pou konfime kalifikasyon yo epi fè aranjman pou livrezon pri yo.

5.2 Gayan yo ta dwe pare 30 jou pou livrezon prim yo

5.3 Yon twazyèm pati pa ka reklame prim sou non w. Yo pa ka konvèti nan lajan kach

5.4 Taptap Send ap fè tout efò rezonab pou kontakte ganyan yo. Si yo pa ka kontakte yon ganyan oswa li pa disponib, oswa si li pa reklame pri yo nan 7 jou apati Dat Anons la, Taptap Send rezève dwa pou l ofri bonis/pri pou pwochen patisipan ki elijib la.

5.5 Taptap Send pa aksepte okenn responsablite si ou pa kapab pran pri/bonis la.

6. Limitasyon nan responsablite
NAN PWOFÈ LA LWA OPTIMÈ NAN JIRISDIKSYON APLIKAB LA, TAPTAP SEND PAP RESPONSAB OU OU OU AK NENPÒT PATI POU NENPÒT DOMAJ KI KI DEZYÈ NAN PATISIPASYON OU NAN PWOGRAM OUBYEN KONKOURS SPONSORSHIP, KI ENKLI, MEN ENDYYAL, AK MEN SA LIMITE. , ENSIDENT, PINITIF AK/OSWA KONSEKANS, MENM SI YO BAY NOU POSSIBILITE POU DOmaj sa yo. RESPONSABILITE AGREGAT MAKIMòm TAPTAP VOYE POU PATISIPAN AN AK NENPÒT TWAZI PATI NAN TOUT SIRKONSTAS YO AP $500.


TOUT GARANTI, EXPRESS AK IMPLICITE, KONSÈNAN PWOGRAM REFERANS LA AK ITILIZE SÈVIS TAPTAP SEND YO REJTE (KENKLI, SAN LIMITE, LIMIT RESPONSABYON POU NENPÒT GARANTI POU MARCHANDABILITE, KI PA VYOFÒMASYON PWOPRIYETE ENTELEKTUYÈ AK PWOPRIYETE ENTELEKTUYÈ/PÒTIKILITE). TAPTAP SEND PA FÈ OKENN REPREZANTASYON OUBYEN GARANTI KI RESPÈ A NENPÒT REZILTA YO KAPAB ATRAVER PWOGRAM REFERANS LA OUBYEN TAN LIVRAY RECOMANSYON YO.


7. Pwoteksyon done ak piblisite
7.1 Taptap Send ap trete enfòmasyon pèsonèl ou sèlman jan sa endike nan Règleman sou enfòmasyon prive Privacy Policy.

7.2 Lè yo patisipe nan tiraj pri a, tout patisipan yo dakò ke Taptap Send rezève dwa pou itilize non ganyan an, resanblans, ak nenpòt foto oswa imaj gayan an ak pri yo pou rezon pwomosyon san konpansasyon adisyonèl. Sa enkli, men se pa sa sèlman, piblikasyon foto oswa imaj sa yo sou paj rezo sosyal Taptap Send yo ak lòt materyèl maketing. Yo ka mande pou gayan an patisipe nan piblisite rezonab ki gen rapò ak tiraj prim lan jan Taptap Send detèmine.


8. Jeneral
8.1 Si gen nenpòt rezon pou kwè ke te gen yon vyolasyon tèm ak kondisyon sa yo, Taptap Send ka, nan sèl diskresyon li, rezève dwa pou eskli ou soti nan patisipe nan Konkou a.

8.2 Taptap Send rezève dwa pou li anile, sispann, anile, oswa amande Konkou a lè li vin nesesè pou fè sa a nenpòt ki lè san avètisman. Rezolisyon tout kesyon oswa diskisyon konsènan kalifikasyon pou Pwogram Referans oswa Konkou sa a, salè bonis, oswa konfòmite ou avèk tèm ak kondisyon Konkou sa a pral sijè a entèpretasyon rezonab nou an.


8.3 Si yon Patisipan oswa yon Moun yo refere eseye sèvi ak Konkou a oswa Pwogram Referans lan an vyolasyon ak akò sa a, Akò Itilizatè a oswa an vyolasyon nenpòt lwa, lwa oswa règleman gouvènman an, nou pral gen dwa sispann oswa mete fen nan kont lan dapre Akò Itilizatè a, oswa anile bonis youn nan pati yo.