THỎA THUẬN NGƯỜI DÙNG

1. TỔNG QUAN
1.1. Các điều khoản và điều kiện này (“Thỏa thuận”) chi phối các điều khoản áp dụng cho việc sử dụng ứng dụng “Taptap Send™” (“Ứng dụng”) của bạn để chuyển tiền quốc tế không thường xuyên đến bất kỳ Người nhận hợp lệ nào (“Dịch vụ”). Bằng cách truy cập, đăng ký và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi Thỏa thuận. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi Thỏa thuận thì bạn không nên truy cập, đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ. Ngôn ngữ của Thỏa thuận này là tiếng Anh và tất cả các Dịch vụ, Chỉ thị thanh toán và Chuyển tiền được thực hiện liên quan đến Thỏa thuận này sẽ ở tiếng Anh.

1.2. Trong Thỏa thuận này, các thuật ngữ “Taptap Send”, “chúng tôi”, và “của chúng tôi” nói đến Taptap Send Payments Co. (“Taptap Send”), cùng với các nhân viên, giám đốc, công ty liên kết, người kế nhiệm và người được chuyển nhượng. Taptap Send là công ty ở Delaware, với văn phòng đăng ký tại địa chỉ 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808. Taptap Send được đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ với Mạng lưới thực thi luật pháp về tội phạm tài chính (“FinCEN”) (mã đăng ký 31000180079144) và giữ giấy phép phát chuyển tiền (hoặc tương đương theo luật định) tại nhiều tiểu bang và khu vực pháp lý ở Hoa Kỳ. Danh sách giấy phép mà Taptap Send hiện nắm giữ có ở đây.

1.3. Các thuật ngữ “bạn” và “của bạn” nói đến người dùng Dịch vụ, như Người gửi (như được định nghĩa dưới đây), Người nhận (như được định nghĩa dưới đây), người dùng khác hoặc khách truy cập trang web.

1.4. Thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày bạn truy cập, đăng ký hoặc sử dụng Dịch vụ lần đầu và sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi hoặc bạn chấm dứt (theo Phần 14). Thỏa thuận có thể thay đổi theo thời gian (theo Phần 13), nhưng, tuân theo điều 12, những thay đổi sẽ chỉ có hiệu lực kể từ ngày được thực hiện và sẽ không thay đổi các điều khoản áp dụng cho việc sử dụng Dịch vụ của bạn trước đây.


2. ĐỊNH NGHĨA

Quốc gia đích” nghĩa là quốc gia mà Người nhận nhận tiền thông qua Dịch vụ.

Lỗi” có ý nghĩa được trình bày trong Phần 8.1.

Mật khẩu” bao gồm Mã số nhận dạng cá nhân “mã PIN” hoặc thông tin đăng nhập khác mà chúng tôi có thể chọn chấp nhận.

Công cụ thanh toán” nghĩa là công cụ thanh toán hợp lệ được dùng để khởi tạo Chỉ thị thanh toán, chẳng hạn như thẻ ghi nợ.

Chỉ thị thanh toán” nghĩa là một chỉ thị cụ thể mà bạn yêu cầu chúng tôi thực hiện Chuyển tiền.

Số tiền thanh toán” nghĩa là số tiền được thanh toán, sau khi chuyển đổi ngoại hối, sang tài khoản của Người nhận không bao gồm Phí dịch vụ.

Người nhận” nghĩa là người nhận tiền vào tài khoản do Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp theo Chỉ thị thanh toán được gửi thông qua Dịch vụ.

Chương trình giới thiệu” nghĩa là bất kỳ chương trình nào do Taptap Send vận hành tùy từng thời điểm mà Người gửi có thể được quyền nhận phần thưởng khi thực hiện một số hành động đủ điều kiện nhất định.

Người gửi” nghĩa là ai đó sử dụng Dịch vụ để gửi tiền.

Số tiền gửi” nghĩa là số tiền Người gửi muốn gửi đến Người nhận, trừ đi bất kỳ Phí dịch vụ hiện hành nào và trước mọi chuyển đổi ngoại hối.

Phí dịch vụ” nghĩa là phí của chúng tôi (có thể khác nhau tùy vào đích đến của Người gửi và Người nhận cũng như Số tiền gửi), sẽ được trình bày cho bạn trước khi xác nhận Chỉ thị thanh toán. Các khoản thuế và lệ phí khác có thể tồn tại và không được thanh toán thông qua hoặc áp đặt bởi chúng tôi (ví dụ như phí rút tiền di động).

Nhà cung cấp dịch vụ” nghĩa là ngân hàng tại địa phương, người điều hành mạng di động hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác tại một Quốc gia đích (mà chúng tôi thuê để cung cấp Dịch vụ) cung cấp tài khoản cho Người nhận.

Chuyển tiền” nghĩa là việc chuyển tiền thông qua Dịch vụ.

Lịch sử chuyển tiền” nghĩa là hồ sơ Chuyển tiền của bạn trên Ứng dụng của chúng tôi. Bạn có thể truy cập hồ sơ này bằng cách sử dụng chi tiết đăng ký email và Mật khẩu của bạn.


3. SỬ DỤNG DỊCH VỤ

3.1. Dịch vụ này cho phép bạn chuyển tiền quốc tế đến Người nhận có tài khoản tại các Nhà cung cấp dịch vụ nhất định ở các Quốc gia đích.

3.2. Để đăng ký Dịch vụ, hãy tải xuống Ứng dụng (ví dụ: từ Apple App Store hoặc Google Play) và làm theo hướng dẫn.  Bằng việc đăng ký Dịch vụ, bạn chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận này, Chính sách về thông tin liên lạc điện tử và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

3.3. Sau khi đăng ký Dịch vụ, bạn có thể:
3.3.1. gửi Chỉ thị thanh toán; và
3.3.2. xem thông tin Chuyển tiền của bạn, bao gồm Chuyển tiền hiện tại và trước đó.

3.4. Bạn phải sử dụng Công cụ thanh toán hợp lệ để lập Chỉ thị thanh toán thông qua Dịch vụ.

3.5. Bạn có thể gửi Chỉ thị thanh toán (hoặc quản lý việc sử dụng Dịch vụ) bằng cách đăng nhập vào Ứng dụng bằng tên người dùng và Mật khẩu của bạn rồi nhập hoặc chọn Số tiền gửi và thông tin liên quan, sau đó nhấp “Gửi” trên trang xác nhận. Bằng cách nhấp vào “Gửi” bạn cho phép và đồng ý để Taptap Send tính phí Công cụ thanh toán của bạn theo Số tiền gửi, mọi khoản thuế áp dụng sẽ được chúng tôi tính, và mọi khoản Phí dịch vụ. Trong hầu hết các trường hợp, Số tiền thanh toán sẽ được chuyển ngay lập tức đến Người nhận sau khi chúng tôi nhận được Chỉ thị thanh toán; trong những trường hợp đó, trừ khi có quy định khác trong Thỏa thuận này, bạn sẽ không thể hủy Chuyển tiền và nhận hoàn tiền.

3.6. Vì lý do bảo mật, chúng tôi có thể yêu cầu bạn nhập lại Mật khẩu để hoàn tất Chỉ thị thanh toán hoặc truy cập một số chức năng nhất định trong Ứng dụng.

3.7. Khi bạn bắt đầu một Chỉ thị thanh toán, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các thông báo về Phí dịch vụ mà bạn sẽ phải trả (nếu có), mọi khoản thuế áp dụng mà chúng tôi tính và tỷ giá hối đoái áp dụng mà bạn sẽ nhận được. Số tiền chính xác nhận được bởi Người nhận cũng có thể ít hơn do các khoản phí mà Nhà cung cấp dịch vụ của Người nhận tính cho họ và các khoản thuế nước ngoài.

3.7.1. Nếu chúng tôi tính Phí dịch vụ, khoản phí này có thể khác nhau tùy vào loại Chuyển tiền bạn đang thực hiện (ví dụ như dựa trên đích đến của bạn và Người nhận và số tiền bạn muốn gửi).

3.7.2. Khi chúng tôi tham chiếu đến một tỷ giá hối đoái trong Thỏa thuận này, có nghĩa là tỷ giá do chúng tôi quy định cho cặp tiền tệ liên quan thường sẽ thay đổi hằng ngày. Đối với một số cặp, sẽ có sự chênh lệch giữa tỷ giá hối đoái mà chúng tôi mua ngoại tệ và tỷ giá hối đoái được cung cấp cho bạn, được thiết kế để bao gồm chi phí vận hành và rủi ro tỷ giá hối đoái di chuyển giữa thời gian chúng tôi gửi Số tiền thanh toán đến Người nhận và nhận Số tiền gửi từ bạn.

3.7.3. Phí dịch vụ và tỷ giá hối đoái của chúng tôi có sẵn trên trang web của chúng tôi và trong Ứng dụng. Phí dịch vụ và sẽ được cung cấp cho bạn trong Ứng dụng trước khi bạn xác nhận việc Chuyển tiền.

3.8. Bạn có thể chọn tham gia Chương trình giới thiệu của chúng tôi. Nếu bạn tham gia Chương trình giới thiệu, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi Điều khoản và Điều kiện của Chương trình giới thiệu, có trên https://www.taptapsend.com/referrals-terms/referral-v4/referrals-vi4.


4. NGHĨA VỤ CỦA CHÚNG TÔI

4.1. Theo Thỏa thuận này, chúng tôi đồng ý cung cấp Dịch vụ cho bạn thông qua sự cẩn thận hợp lý. Bạn xác nhận rằng Dịch vụ có thể không sẵn có, toàn bộ hoặc một phần, ở một số khu vực, quốc gia hoặc khu vực pháp lý nhất định.

4.2. Chúng tôi không có nghĩa vụ xử lý bất kỳ Chuyển tiền cụ thể nào. Khi bạn gửi Chỉ thị thanh toán, bạn yêu cầu chúng tôi xử lý Chuyển tiền thay mặt cho bạn và đồng ý thực hiện việc Chuyển tiền. Theo quyết định của riêng mình, chúng tôi có thể lựa chọn chấp nhận hoặc không chấp nhận xử lý việc Chuyển tiền đó (theo Phần 6).

4.3. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin khi bạn đăng ký Dịch vụ và có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin vào những thời điểm khác để đáp ứng các yêu cầu pháp lý của chúng tôi. Bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin chính xác và đầy đủ. Vui lòng tham khảo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi để biết chi tiết về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin này.

4.4. Thời gian chuyển tiền được báo trên trang web của chúng tôi (hoặc ở nơi khác) đại diện cho dịch vụ “bình thường”/trung bình và không đảm bảo về Thời gian chuyển tiền hoặc Dịch vụ cá nhân.

4.5. Chúng tôi có thể trì hoãn hoặc tạm dừng Chuyển tiền, bao gồm:
4.5.1. để xác minh danh tính của bạn;
4.5.2. để phản hồi bất kỳ cảnh báo bảo mật nào chúng tôi nhận được liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ Chuyển tiền cụ thể nào;
4.5.3. để xác thực Chỉ thị thanh toán của bạn;
4.5.4. do sự cố hệ thống trong nội bộ các Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi; và/hoặc
4.5.5. hoặc để tuân thủ luật pháp hiện hành.

4.6. Chúng tôi có thể gửi và nhận thông báo liên quan đến Chuyển tiền qua email, SMS và thông báo qua Ứng dụng. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cung cấp cho bạn thông tin sau khi chấp nhận Chỉ thị thanh toán để bạn có thể xác định Chuyển tiền, cùng với thông tin chi tiết của Người nhận, thông tin chi tiết về Số tiền chuyển ở loại tiền tệ được sử dụng trong Chuyển tiền, mọi khoản Phí dịch vụ mà chúng tôi có thể tính hoặc mọi khoản phí mà Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính, số tiền nhận được ở đồng ngoại tệ, tỷ giá hối đoái và ngày nhận Chỉ thị thanh toán. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về giải pháp xử lý lỗi và quyền hủy của bạn, cũng như chi tiết về cơ quan quản lý tại bang của bạn và Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng khi bạn muốn khiếu nại về dịch vụ của chúng tôi.

4.7. Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì thông tin cập nhật liên quan đến tính khả dụng của Nhà cung cấp dịch vụ bằng cách cung cấp thông tin đó trên trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi.


5. NGHĨA VỤ CỦA BẠN

5.1. Bạn đồng ý rằng:
5.1.1. bạn sẽ không truy cập, sử dụng hoặc tìm cách sử dụng Dịch vụ để cung cấp bất kỳ Chỉ thị thanh toán nào trừ khi bạn tối thiểu đủ mười tám (18) tuổi và có năng lực pháp lý để hình thành hợp đồng pháp lý ràng buộc ở bất kỳ khu vực pháp lý liên quan nào;

5.1.2. đối với mỗi Chỉ thị thanh toán bạn gửi, chúng tôi có thể tính Phí dịch vụ ngoài Số tiền gửi. Thanh toán sẽ đến hạn vào thời điểm bạn gửi Chỉ thị thanh toán. Đến phạm vi được pháp luật cho phép, Phí dịch vụ sẽ không được hoàn lại trừ khi được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này. Nếu bạn gửi Chỉ thị thanh toán khiến chúng tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý cho các khoản phí, bao gồm nhưng không giới hạn ở giao dịch bồi hoàn hoặc các khoản phí khác, bạn đồng ý hoàn bồi hoàn cho chúng tôi tất cả các khoản phí đó; và

5.1.3. liên quan đến việc đăng ký và sử dụng Dịch vụ của bạn, bạn sẽ:
5.1.3.1. cung cấp cho chúng tôi bằng chứng đúng sự thật, chính xác, hiện tại và đầy đủ về danh tính của bạn, và nhanh chóng cập nhật thông tin cá nhân của bạn nếu và khi thông tin đó thay đổi;
5.1.3.2. cung cấp cho chúng tôi mọi giấy tờ nhận dạng có thể được chúng tôi yêu cầu;
5.1.3.3. cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về một hoặc nhiều Công cụ thanh toán;
5.1.3.4. cung cấp cho chúng tôi thông tin đúng sự thật, chính xác, hiện tại và đầy đủ như chúng tôi nêu trên trang web là bắt buộc để nhận Dịch vụ và bất kỳ thông tin nào khác có thể được yêu cầu liên quan đến Người nhận; và
5.1.3.5. cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào khác cần cung cấp để Chỉ thị thanh toán được thực hiện đúng cách, khi bạn chuẩn bị Chỉ thị thanh toán trên Ứng dụng của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi liên hệ với bạn để biết thêm thông tin liên quan đến Chỉ thị thanh toán.

5.2. Bạn phải nỗ lực hết sức để bảo mật thông tin đăng nhập của mình và ngăn chặn truy cập trái phép vào Dịch vụ bằng cách:
5.2.1. thường xuyên thay đổi Mật khẩu của bạn và đảm bảo mật khẩu không được sử dụng cho các dịch vụ khác;
5.2.2. liên hệ với chúng tôi (theo chi tiết trong phần Liên hệ bên dưới) nếu có ai hỏi bạn về Mật khẩu của bạn;
5.2.3. thiết lập xác thực 2 bước khi được nhắc; và
5.2.4. giữ an toàn cho tài khoản email của bạn. Hãy cho chúng tôi biết ngay lập tức nếu địa chỉ email của bạn bị xâm nhập.

5.3. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn nghi ngờ thông tin đăng nhập của bạn đã bị xâm phạm. Nếu bạn nghi ngờ thông tin đăng nhập hoặc thông tin bảo mật khác của bạn bị đánh cắp, bị mất, được sử dụng mà không có sự cho phép của bạn hoặc bị xâm phạm, bạn phải liên hệ ngay với chúng tôi (theo chi tiết trong phần Liên hệ bên dưới); bạn cũng nên thay đổi Mật khẩu của mình. Mọi sự chậm trễ không chính đáng trong việc thông báo cho chúng tôi đều có thể ảnh hưởng đến tính bảo mật dữ liệu của bạn (bao gồm Công cụ thanh toán của bạn) và khiến bạn chịu trách nhiệm cho các tổn thất tài chính.

5.4. Trừ khi được pháp luật yêu cầu làm như vậy, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với tổn thất hoặc thiệt hại đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào do không thanh toán hoặc trì hoãn thanh toán Số tiền thanh toán cho Người nhận hoặc không thực hiện Chuyển tiền theo Dịch vụ nếu bạn vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ được liệt kê trong Phần 5 này, hoặc nếu các khoản không thanh toán, chậm trễ hoặc thất bại nói trên là do Nhà cung cấp dịch vụ gây ra.

5.5. Khi bạn sử dụng Dịch vụ theo Thỏa thuận này, bạn có trách nhiệm đảm bảo tất cả các chi tiết đều chính xác trước khi gửi. Bạn sẽ có cơ hội xác nhận Chỉ thị thanh toán trước khi gửi và bạn phải kiểm tra chi tiết một cách cẩn thận.

5.6. Tổng số tiền bạn sẽ được yêu cầu thanh toán, bao gồm Phí dịch vụ, mọi khoản thuế mà chúng tôi tính và tỷ giá hối đoái liên quan sẽ được hiển thị rõ ràng trên Ứng dụng trước khi bạn được yêu cầu xác nhận Chỉ thị thanh toán của mình. Số tiền chính xác mà Người nhận nhận được có thể phải chịu các khoản phí và thuế địa phương. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị thanh toán tại thời điểm này là hoàn toàn tùy chọn.

5.7. Các bên khác có thể áp đặt thuế, phí hoặc lệ phí cho bạn, ví dụ: để sử dụng Công cụ thanh toán cụ thể để cấp tiền cho việc Chuyển tiền. Các khoản phí này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phí thấu chi trái phép do ngân hàng áp đặt nếu không có đủ tiền trong tài khoản ngân hàng của bạn và/hoặc tổ chức phát hành Công cụ thanh toán đã chọn sẽ tính phí khi bạn thanh toán cho chúng tôi.

5.8. Những trường hợp khác có thể áp đặt thuế, phí hoặc lệ phí cho Người nhận, ví dụ: để rút Số tiền thanh toán, Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí rút tiền. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn gửi tiền bổ sung để chi trả cho khoản phí đó. Bạn có chọn trả khoản phí đó hay không hoàn toàn là lựa chọn của bạn.

5.9. Cả bạn và Người nhận sẽ chỉ hành động thay mặt cho chính mình. Bạn không được gửi Chỉ thị thanh toán thay mặt cho người khác.

5.10. Khi sử dụng Dịch vụ, bạn sẽ tuân thủ Thỏa thuận này cũng như bất kỳ luật, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào. Việc sử dụng Dịch vụ này để Chuyển tiền liên quan đến hoạt động bất hợp pháp bao gồm nhưng không giới hạn ở rửa tiền, gian lận và tài trợ của các tổ chức khủng bố là hành vi vi phạm.

5.11. Khi sử dụng Dịch vụ hoặc khi tương tác với chúng tôi, với người dùng khác hoặc với bên thứ ba (liên quan đến Dịch vụ), bạn sẽ không:
5.11.1. vi phạm Thỏa thuận này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa bạn và chúng tôi;
5.11.2. tạo nhiều hơn một đăng ký mà không có sự cho phép trước bằng văn bản từ chúng tôi;
5.11.3. cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác hoặc gây nhầm lẫn; hoặc
5.11.4. từ chối xác nhận bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm bằng chứng về danh tính hoặc từ chối hợp tác trong bất kỳ cuộc điều tra nào.

5.12. Nếu bạn cho rằng một người nào đó có thể đang sử dụng thông tin đăng nhập của bạn hoặc các thông tin bảo mật khác mà không có sự cho phép của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin trong phần Liên hệ dưới đây.


6. QUYỀN TỪ CHỐI, TẠM DỪNG HOẶC HỦY CHỈ THỊ THANH TOÁN HOẶC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

6.1. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể áp dụng giới hạn cho số tiền bạn có thể gửi cho Người nhận. Chúng tôi có thể thực hiện việc này trên cơ sở Chuyển tiền hoặc trên cơ sở tổng hợp và liên quan đến một bộ thông tin đăng ký hoặc một Công cụ thanh toán hoặc theo các bộ thông tin đăng ký hoặc Công cụ thanh toán liên quan.

6.2. Chúng tôi có thể từ chối bất kỳ Chỉ thị thanh toán nào nếu chúng tôi tin rằng:
6.2.1. chỉ thị sẽ khiến bạn vượt quá bất kỳ giới hạn Chuyển tiền nào mà chúng tôi đã áp dụng hoặc giới thiệu;
6.2.2. chỉ thị vi phạm Thỏa thuận này;
6.2.3. người khác đang cố gắng thực hiện Chỉ thị Thanh toán mà không có sự cho phép của bạn; hoặc
6.2.4. bạn có thể hành động bất hợp pháp hoặc chúng tôi sẽ vi phạm pháp luật nếu cho phép Chuyển tiền.

6.3. Chúng tôi có thể tạm dừng việc sử dụng Dịch vụ của bạn nếu chúng tôi tin rằng:
6.3.1. người khác có thể đang cố gắng sử dụng Dịch vụ mà không có sự cho phép của bạn; hoặc
6.3.2. chúng tôi được pháp luật yêu cầu làm như vậy.

6.4. Để tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi theo luật pháp liên quan, chúng tôi có quyền yêu cầu cung cấp thêm thông tin hoặc bằng chứng liên quan đến Chỉ thị thanh toán.

6.5. Chúng tôi thường sẽ thông báo cho bạn trước hoặc ngay sau khi từ chối, tạm dừng hoặc hủy Chỉ thị thanh toán hoặc sử dụng Dịch vụ và sẽ cung cấp lý do cho việc này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không cung cấp lý do hoặc bất kỳ thông tin nào nếu làm như vậy sẽ vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm các biện pháp bảo mật của chúng tôi.


7. QUYỀN HỦY; HOÀN TIỀN CỦA BẠN

7.1. Trong phạm vi luật pháp cho phép, sau khi chúng tôi nhận được Chỉ thị thanh toán từ bạn, chúng tôi sẽ thực hiện Chuyển tiền ngay lập tức.  Miễn là Số tiền thanh toán chưa được gửi vào tài khoản của Người nhận, bạn có ba mươi (30) phút kể từ khi chúng tôi nhận được Chỉ thị thanh toán để hủy Chuyển tiền; với điều kiện là Người nhận chưa nhận được tiền. Chúng tôi sẽ xem một Chỉ thị thanh toán là đã nhận từ bạn tại thời điểm chúng tôi thực sự nhận được Chỉ thị thanh toán đó. Thông thường, đây sẽ là thời điểm bạn xác nhận Chỉ thị thanh toán, dù đó có phải là trong giờ làm việc hay không.  

7.2. Để hủy Chỉ thị thanh toán hoặc yêu cầu hoàn tiền, bạn phải liên hệ với chúng tôi bằng văn bản (bao gồm qua email) hoặc gọi điện đến một trong các điểm liên hệ được liệt kê trong phần Liên hệ bên dưới trong vòng ba mươi (30) phút kể từ khi xử lý Chỉ thị thanh toán. Khi liên hệ với chúng tôi, bạn phải cung cấp họ tên, địa chỉ và số điện thoại của Người gửi cùng với Mã số nhận dạng chuyển tiền, Số tiền gửi và lý do bạn yêu cầu hoàn tiền. Miễn là Số tiền thanh toán chưa được gửi vào tài khoản của Người nhận, chúng tôi sẽ hoàn tiền cho bạn, bao gồm mọi Phí dịch vụ (và thuế mà chúng tôi tính trừ khi bị luật pháp cấm) trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ khi bạn yêu cầu hủy Chuyển tiền.  

7.3. Chúng tôi cũng sẽ hoàn tiền nếu luật pháp yêu cầu hoặc nếu cơ quan phát hành Công cụ thanh toán của bạn yêu cầu.

7.4. Tuy nhiên, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu hoàn tiền của bạn nếu chúng tôi có thể chứng minh:
7.4.1. bạn đã gian lận;
7.4.2. bạn cố ý hoặc với sơ suất rõ ràng không thực hiện tất cả các bước hợp lý để giữ bí mật thông tin đăng nhập hoặc thông tin bảo mật khác của bạn;
7.4.3. Người nhận đã nhận tiền vào tài khoản của họ tại Nhà cung cấp dịch vụ; hoặc
7.4.4. có lỗi trong thông tin tài khoản của Người nhận mà bạn đã gửi cho chúng tôi.

7.5. Nếu chúng tôi đã thực hiện Chuyển tiền theo chỉ thị bạn đã cung cấp cho chúng tôi và thông tin chứng minh là không chính xác, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc thực hiện Chuyển tiền không đúng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thu hồi tiền. Chúng tôi có thể tính phí hợp lý cho bạn, trong đó phản ánh nỗ lực của chúng tôi khi thực hiện yêu cầu.

7.6. Bất kỳ khoản hoàn tiền nào cũng sẽ được ghi có theo mặc định vào Công cụ thanh toán được sử dụng để tài trợ cho việc Chuyển tiền, theo cùng loại tiền tệ dùng để tài trợ cho việc Chuyển tiền.


8. GIẢI PHÁP CHO LỖI

8.1. Nếu có một “Lỗi”, như được định nghĩa trong 12 C.F.R. § 1005.33(a) thì các quy trình xử lý Lỗi như vậy sẽ áp dụng.  Các lỗi bao gồm, nhưng không giới hạn ở, lỗi tính toán do chúng tôi gây ra liên quan đến việc Chuyển tiền, hoặc việc vô tình cung cấp Số tiền thanh toán sai cho Người nhận.

8.2. Nếu bạn cho rằng đã xảy ra Lỗi, bạn phải liên hệ với chúng tôi trong vòng 180 ngày kể từ ngày chúng tôi cam kết với bạn rằng khoản tiền sẽ được chuyển đến Người nhận.  Khi liên hệ với chúng tôi, bạn phải cung cấp họ tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn, Số theo dõi chuyển tiền, Số tiền gửi, Lỗi xảy ra với Chuyển tiền (và lý do bạn tin rằng giao dịch là Lỗi) và tên Người nhận (và số điện thoại hoặc địa chỉ của Người nhận, nếu biết).

Chúng tôi sẽ xác định liệu có xảy ra Lỗi trong vòng chín mươi (90) ngày sau khi bạn liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ sửa bất kỳ Lỗi nào trong vòng một (1) ngày làm việc hoặc trong thời gian khả thi một cách hợp lý sau khi nhận được chỉ thị của bạn về biện pháp khắc phục thích hợp.  Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn kết quả trong vòng ba (3) ngày làm việc sau khi hoàn tất điều tra.  Nếu chúng tôi quyết định rằng không có Lỗi, chúng tôi sẽ gửi giải thích bằng văn bản cho bạn qua email.  Bạn có thể yêu cầu sao chép bất kỳ tài liệu nào chúng tôi đã sử dụng trong cuộc điều tra của chúng tôi.

9. THU THẬP VÀ SỬ DỤNG THÔNG TIN
9.1. Chương trình nhận diện khách hàng. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến bạn và Người nhận, đồng thời chúng tôi cũng có thể tham vấn pháp lý từ các nguồn khác để lấy thông tin về bạn và Người nhận.

9.2. Kiểm tra và xác minh. Chúng tôi có thể xác minh địa chỉ cư trú và thông tin cá nhân của bạn để xác nhận danh tính của bạn. Chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho một cơ quan tư vấn tín dụng, cơ quan này có thể lưu giữ hồ sơ về thông tin đó. Chúng tôi cũng có thể cần xác minh danh tính của Người nhận theo cùng cách thức. Tất cả thông tin do bạn cung cấp sẽ được xử lý an toàn và tuân thủ nghiêm ngặt Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Khi chấp nhận Thỏa thuận này, bạn cho phép chúng tôi thực hiện mọi truy vấn mà chúng tôi cho là cần thiết để xác thực thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

9.3. Xử lý và truyền dữ liệu. Bạn đồng ý cho phép chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn nhằm mục đích cung cấp Dịch vụ, bao gồm cho các mục đích xác minh như được nêu trong Phần 9 này. Bạn cũng đồng ý với việc sử dụng những dữ liệu như vậy để cho phép chúng tôi và các bên thứ ba được ủy quyền của chúng tôi giao tiếp với bạn và cho các mục đích pháp lý, kế toán và lưu trữ, phù hợp với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý cho phép chúng tôi chuyển tên, địa chỉ và ngày sinh của bạn cùng với Chỉ thị thanh toán của bạn cho các Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, theo yêu cầu của pháp luật. Thông tin chi tiết đầy đủ được cung cấp trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

9.4. Tiết lộ với chính phủ. Luật pháp có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin về bạn, việc bạn sử dụng Dịch vụ và Chỉ thị thanh toán cho chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền khác như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn công nhận và đồng ý để chúng tôi thực hiện việc này.

9.5. Chúng tôi có thể, khi cần thiết, cung cấp Dịch vụ, lưu trữ tất cả thông tin cần thiết của Người nhận để chứng minh danh tính của họ hoặc liên quan đến Chỉ thị thanh toán cụ thể của họ.


10. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

10.1. Ứng dụng và Dịch vụ, nội dung và tất cả tài sản trí tuệ liên quan và bao gồm trong đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở bản quyền, bằng sáng chế, quyền cơ sở dữ liệu, nhãn hiệu thương mại và nhãn hiệu dịch vụ) thuộc sở hữu của chúng tôi, các công ty liên kết hoặc các bên thứ ba. Tất cả các quyền, tư cách và lợi ích trong và đối với trang web Taptap Send và Dịch vụ vẫn sẽ là tài sản của chúng tôi và/hoặc tài sản của các bên thứ ba khác như vậy.

10.2. Chỉ được sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ cho các mục đích được Thỏa thuận này cho phép hoặc được mô tả trên trang web. Bạn được phép chỉ xem và lưu giữ một bản sao của các trang Ứng dụng Taptap Send cho mục đích sử dụng cá nhân của riêng bạn. Bạn không được sao chép, xuất bản, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh, tham gia chuyển nhượng hoặc bán, đăng tải trên internet hoặc bằng bất kỳ cách nào phân phối hoặc khai thác trang web Taptap Send, Ứng dụng, Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó cho bất kỳ mục đích sử dụng công cộng hoặc thương mại nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Bạn không được: (i) sử dụng bất kỳ robot, nhện, máy cào hoặc thiết bị tự động nào khác để truy cập Ứng dụng hoặc Dịch vụ; và/hoặc (ii) xóa hoặc thay đổi bất kỳ bản quyền, thương hiệu hoặc thông báo hoặc chú giải độc quyền nào khác được hiển thị trên trang web Taptap Send (hoặc các trang in của trang web). Tên “Taptap Send” và các tên và dấu hiệu khác về quyền sở hữu các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Taptap Send được đề cập trên trang web Taptap Send là các dấu hiệu độc quyền của chúng tôi hoặc nhãn hiệu độc quyền của các bên thứ ba khác. Các sản phẩm, dịch vụ và tên công ty khác xuất hiện trên trang web có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng, do đó bạn không được sử dụng, sao chép hoặc tái tạo các dấu hiệu này theo bất kỳ cách nào.


11. THÔNG TIN LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ

11.1. Bạn công nhận rằng Thỏa thuận này sẽ được ký bằng hình thức điện tử và các loại thông tin sau (“Thông tin liên lạc”) có thể được cung cấp bằng phương tiện điện tử:
11.1.1. thỏa thuận này và mọi sửa đổi, thay đổi hoặc bổ sung đối với Thỏa thuận này;
11.1.2. Lịch sử chuyển tiền của bạn thông qua Dịch vụ;
11.1.3. mọi tiết lộ hoặc thông báo ban đầu, định kỳ hoặc khác được cung cấp liên quan đến Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở những thông báo được pháp luật yêu cầu;
11.1.4. mọi thông tin liên lạc về dịch vụ khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin liên lạc liên quan đến các khiếu nại về lỗi hoặc việc sử dụng Dịch vụ trái phép; và
11.1.5. bất kỳ thông tin liên lạc nào khác liên quan đến Dịch vụ hoặc chúng tôi.

11.2. Dịch vụ không cho phép cung cấp thông tin ở định dạng giấy hoặc thông qua các phương tiện không phải điện tử khác. Bạn có thể rút lại chấp thuận nhận thông báo ở hình thức điện tử, nhưng nếu bạn làm như vậy, việc sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ bị chấm dứt. Để rút lại sự đồng ý của mình, bạn phải liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết trong phần Liên hệ bên dưới.

11.3. Bản sao Thỏa thuận: Bạn có thể xem lại Thỏa thuận này bất cứ lúc nào qua Ứng dụng hoặc trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi email bản sao của các điều khoản này cho bạn khi bạn đăng ký Dịch vụ lần đầu. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi gửi email cho bạn một bản sao của các điều khoản này (bao gồm mọi sửa đổi) bất kỳ lúc nào.

11.4. Lịch sử chuyển tiền: Mỗi tháng, chúng tôi sẽ gửi email cho bạn theo địa chỉ email bạn đã cung cấp, thông báo rằng Lịch sử chuyển tiền hằng tháng của bạn đã sẵn sàng để xem qua Ứng dụng. Bạn cũng có thể tải xuống Lịch sử chuyển tiền từ Ứng dụng để tự lưu giữ hồ sơ.

11.5. Bảo mật: Nếu chúng tôi phải liên hệ với bạn vì có nguy cơ gian lận hoặc an ninh đáng ngờ hoặc thực tế, chúng tôi sẽ thực hiện bằng cách gọi điện hoặc nhắn tin đến số điện thoại di động của bạn.


12. BẢO ĐẢM VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

12.1. Trừ khi được quy định khác theo Đạo luật chuyển tiền điện tử và Quy định chuyển tiền gửi theo đó, 12 C.F.R. § 1005.30 et seq., bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi, Nhà cung cấp dịch vụ và các công ty con, cán bộ, đại lý, đối tác và nhân viên tương ứng không bị tổn hại trước mọi khiếu nại hoặc yêu cầu, bao gồm cả phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra do hoặc phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, kết nối của bạn với Dịch vụ, việc bạn vi phạm Thỏa thuận hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác.

12.2. Trong trường hợp chúng tôi vi phạm nghiêm trọng Thỏa thuận này, gây tổn thất cho bạn, chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn Số tiền gửi và bất kỳ khoản phí Dịch vụ nào. Bạn cũng có thể chịu phí luật sư và chi phí theo đuổi tranh chấp. Bất kỳ yêu cầu bồi thường nào do bạn đưa ra phải có bằng chứng từ bất kỳ tài liệu liên quan có sẵn nào. Trừ khi đến phạm vi luật pháp cung cấp, chúng tôi giới hạn rõ ràng trách nhiệm giải trình cho tổn thất lớn hơn: (i) số tiền của mọi Phí dịch vụ được thanh toán cho chúng tôi; và (ii) $500. Giới hạn trách nhiệm này áp dụng cho bất kỳ Chuyển tiền, hành động, thiếu sót hoặc sự kiện đơn lẻ nào và cho bất kỳ số lượng Chuyển tiền, hành động và thiếu sót hoặc sự kiện liên quan nào.

12.3. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho thiệt hại do:
12.3.1. bất kỳ việc không thực hiện Dịch vụ nào do những tình huống có thể được xem là hợp lý do các tình huống bất thường và không lường trước nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của chúng tôi, ví dụ như có thể bao gồm sự chậm trễ hoặc lỗi gây ra bởi sự cố với hệ thống hoặc mạng khác (bao gồm những sự cố của Nhà cung cấp dịch vụ), sự cố cơ khí hoặc lỗi xử lý dữ liệu;

12.3.2. chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình theo bất kỳ luật pháp, quy tắc hoặc quy định hiện hành nào; hoặc

12.3.3. lỗi trên trang web hoặc với Dịch vụ do thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác được cung cấp cho chúng tôi bởi bạn hoặc bên thứ ba.

12.4. Bất kể điều gì trái ngược trong Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý theo bất kỳ lý thuyết sai lầm cá nhân, hợp đồng, làm giàu bất chính, trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc lý thuyết pháp lý hoặc công bằng khác đối với lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, cơ hội kinh doanh bị mất, trừng phạt, các thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả, mỗi thiệt hại trong số đó được chúng tôi loại trừ, bất kể chúng tôi có dự tính trước, hoặc có am hiểu, hoặc đã được thông báo hay không về khả năng xảy ra thiệt hại đó. hoặc để tránh nghi ngờ, không có gì trong câu trước giới hạn các biện pháp bồi thường bằng tiền mà bạn có quyền được hưởng theo 15 U.S.C. § 1693m(a).

12.5. Nếu bạn muốn dựa vào điều này, những thay đổi được thực hiện đối với khoản 12 này sẽ thay thế các phiên bản trước của Thỏa thuận này và sẽ áp dụng hồi tố cho việc bạn sử dụng Dịch vụ.


13. SỬA ĐỔI

13.1. Thỉnh thoảng, chúng tôi sẽ thực hiện thay đổi đối với Thỏa thuận này. Chúng tôi sẽ làm vậy bằng cách đăng phiên bản sửa đổi lên trang ‘Thỏa thuận người dùng’ của trang web chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên thỉnh thoảng kiểm tra trang này để luôn được cập nhật.

13.2. Nếu chúng tôi thay đổi Thỏa thuận theo cách giảm quyền của bạn hoặc tăng trách nhiệm của bạn cho những dịch vụ hiện có, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn 30 ngày trước khi đăng thông báo lên trang ‘Thỏa thuận người dùng’ của trang web.

13.3. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào, bạn có thể chấm dứt việc sử dụng dịch vụ. Nếu bạn không phản đối sự thay đổi, chúng tôi sẽ chấp nhận thay đổi của bạn.


14. CHẤM DỨT

14.1. Thỏa thuận này sẽ tiếp tục cho đến khi bạn hoặc chúng tôi chấm dứt Thỏa thuận.

14.2. Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này miễn phí, vào bất kỳ lúc nào đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi hoạt động, bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết trong phần Liên hệ bên dưới.

14.3. Trừ khi được quy định trong Phần 14.4 dưới đây, chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận này và quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ bất kỳ lúc nào, với thông báo hai (2) tháng.

14.4. Chúng tôi có thể chấm dứt Thỏa thuận cho phép bạn truy cập Dịch vụ mà không cần thông báo trước nếu:
14.4.1. chúng tôi tin một cách hợp lý rằng bạn đang sử dụng Dịch vụ một cách gian lận hoặc phi pháp; hoặc
14.4.2. chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật pháp hiện hành.
14.5. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc chấm dứt ngay khi có thể, nếu được pháp luật hiện hành cho phép.

14.6. Trong trường hợp chấm dứt, chúng tôi sẽ ngừng xử lý bất kỳ Chỉ thị thanh toán nào thêm khi nhận được thông báo chấm dứt, nhưng sẽ tiếp tục xử lý Chỉ thị thanh toán đã gửi và vẫn đang chờ trước khi nhận được biên nhận như vậy. Nghĩa vụ thanh toán của bạn đối với chúng tôi sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi chấm dứt Thỏa thuận này.


15. KHIẾU NẠI/BỒI THƯỜNG

15.1. Nếu bạn có khiếu nại về một Lỗi, khiếu nại đó sẽ được giải quyết dựa trên các quy trình nêu trong Phần 8.  Nếu bạn có bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo thông tin chi tiết trong phần Liên hệ bên dưới. Chúng tôi sẽ xác nhận đã nhận được khiếu nại của bạn trong vòng năm (5) ngày làm việc.

15.2. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết khiếu nại của bạn sớm nhất có thể và gửi cho bạn phản hồi cuối cùng qua email trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được khiếu nại. Trong những trường hợp ngoại lệ, vì những lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi cần nhiều thời gian hơn để trả lời. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn thư trả lời chờ trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận được khiếu nại của bạn để báo cho bạn biết khi nào bạn sẽ nhận được câu trả lời cuối cùng của chúng tôi. Phản hồi cuối cùng sẽ không muộn hơn ba mươi lăm (35) ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được khiếu nại của bạn.

15.3. Nếu bạn không nhận được câu trả lời cuối cùng đúng hạn, hoặc bạn không hài lòng với câu trả lời cuối cùng của chúng tôi, bạn có quyền chuyển khiếu nại của bạn đến Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (“CFPB”), thông tin chi tiết có tại https://www.consumerfinance.gov/ask-cfpb. Bạn cũng có thể gọi điện cho họ theo số (855)-411-CFPB. Xin lưu ý rằng thanh tra viên có thể không xem xét khiếu nại nếu bạn chưa từng trao cho chúng tôi cơ hội giải quyết trước đó.

15.4. Ngoài ra, bạn có thể gửi khiếu nại của mình đến Phòng nghiệp vụ ngân hàng tiểu bang. Thông tin liên quan đến chi tiết liên hệ của Phòng nghiệp vụ ngân hàng tiểu bang có trên biên nhận của bạn.


16. THÔNG TIN CHUNG

16.1. Giữ lại tiền của bạn: Chúng tôi đóng vai trò là đại lý cho mục đích chuyển tiền gửi. Khi chúng tôi giữ tiền của bạn cho mục đích Chuyển tiền, chúng tôi sẽ giữ số tiền đó trong các tài khoản giám sát
được thiết lập vì lợi ích của khách hàng.

16.2. Luật điều chỉnh: Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp của Bang New York. Mọi tranh chấp giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Dịch vụ và/hoặc Thỏa thuận này có thể được đưa ra tòa án của New York.

16.3. Không có quyền của bên thứ ba: Không có nội dung nào được nêu rõ hoặc đề cập trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu là cung cấp cho bất kỳ người nào không phải là các bên tham gia Thỏa thuận này bất kỳ quyền, biện pháp khắc phục hoặc yêu cầu theo hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. Thỏa thuận này và tất cả các điều khoản của Thỏa thuận này chỉ dành cho lợi ích duy nhất và độc quyền của các bên đối với Thỏa thuận này và người kế nhiệm của những bên đó và những bên được nhượng quyền được phép.

16.4. Miễn trừ: Việc miễn trừ bất kỳ quy định nào trong Thỏa thuận này sẽ có hiệu lực trừ khi được thực hiện bằng văn bản và được ký bởi Bên miễn. Việc bất kỳ Bên nào không yêu cầu thực hiện bất kỳ điều khoản hoặc nghĩa vụ nào của Thỏa thuận này, hoặc việc bất kỳ Bên nào vi phạm Thỏa thuận này sẽ không ngăn chặn bất kỳ việc thực thi theo điều khoản hoặc nghĩa vụ đó hoặc bị coi là từ bỏ bất kỳ vi phạm nào sau đó đối với Thỏa thuận này.

16.5. Chuyển nhượng quyền: Bạn không được chuyển giao bất kỳ quyền, lợi ích, trách nhiệm pháp lý và/hoặc nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa thuận này. Bạn xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có toàn quyền và tuyệt đối đổi mới, chuyển nhượng hoặc chỉ định Thỏa thuận này và/hoặc các quyền, lợi ích, trách nhiệm pháp lý của mình, và/hoặc các nghĩa vụ của Thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào mà không có sự đồng ý của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở, liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc các hoạt động tái tổ chức khác của công ty liên quan đến Taptap Send.

16.6. Toàn bộ thỏa thuận: Thỏa thuận này (bao gồm mọi giấy tờ, tài liệu hoặc thông tin được kết hợp ở đây) sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các Bên và thay thế tất cả các thỏa thuận sơ bộ, thỏa thuận hoặc tuyên bố trước đó của hoặc giữa các Bên, hoặc bất kỳ thỏa thuận nào, bằng văn bản hoặc bằng lời nói liên quan đến vấn đề trong Thỏa thuận này.

16.7. Hiệu lực từng phần: Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, tính hợp lệ, tính hợp pháp và tính thi hành của các điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc bị suy giảm theo bất kỳ hình thức nào, và bạn đồng ý chấp nhận việc thay thế điều khoản không hợp lệ, không hợp pháp và không thể thực thi bằng điều khoản hợp lệ, pháp lý và có thể thực thi, đạt được trong phạm vi hợp pháp lớn nhất theo Thỏa thuận này, kinh tế, kinh doanh và các mục đích khác của điều khoản không hợp lệ, không hợp pháp hoặc không thể thực thi như vậy.


Thông tin liên hệ
Cách tốt nhất để liên hệ với chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào là gửi email đến địa chỉ support@taptapsend.com. Bạn cũng có thể gọi cho chúng tôi theo số 833 916 0670.