Điều khoản và Điều kiện của Chương trình giới thiệu

Version 2
Version 1
English · Français
Deutsch · Italiano
Español · Tiếng Việt
Português


Cập nhật lần cuối: Ngày 7 tháng 7 năm 2023


1. TỔNG QUAN

1.1. Các điều khoản và điều kiện sau (“Thỏa thuận giới thiệu”) chi phối các điều khoản quy định tiền thưởng giới thiệu mà khách hàng của chúng tôi có thể nhận được (“Chương trình giới thiệu”). Các điều khoản áp dụng cho Taptap Send UK Limited, Taptap Send Belgium S.A., TapTap Send Payments Co., Taptap Send (DIFC) Limited, Taptap Send Payments Canada Inc. (gọi chung là “Taptap Send” hoặc “chúng tôi”), và bạn (“bạn”, “của bạn”, hoặc “Người tham gia”), người tham gia Chương trình giới thiệu của Taptap Send. Taptap Send cung cấp các dịch vụ chuyển tiền điện tử và quốc tế qua Ứng dụng của mình (“Dịch vụ”). Người tham gia Chương trình giới thiệu phải tuân theo Thỏa thuận giới thiệu này. 


1.2. Bằng cách đăng ký Ứng dụng và Dịch vụ, và tham gia Chương trình giới thiệu, ví dụ như bằng cách giới thiệu hoặc sử dụng mã giới thiệu, bạn đồng ý đăng ký vào Chương trình giới thiệu và chịu ràng buộc theo Thỏa thuận giới thiệu này. Nếu bạn không muốn chịu ràng buộc theo Thỏa thuận giới thiệu, vui lòng không chia sẻ mã giới thiệu của bạn. Ngôn ngữ của Thỏa thuận giới thiệu này là tiếng Anh và tất cả các Dịch vụ, chỉ thị và giao dịch được thực hiện liên quan đến Thỏa thuận sẽ ở tiếng Anh.


2. THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU
2.1. Chương trình giới thiệu cho phép bạn kiếm điểm, phần thưởng, hoặc lợi ích (“Phần thưởng”) khi thực hiện các “Hành động đủ điều kiện” nhất định. Danh sách Hành động đủ điều kiện được bao gồm dưới đây và trong ứng dụng di động Taptap Send (“Ứng dụng”), và thỉnh thoảng sẽ được cập nhật.


2.2. Hành động đủ điều kiện: Người tham gia sẽ nhận Phần thưởng cho các Hành động đủ điều kiện sau:

2.2.1. Người tham gia nhập mã khuyến mãi hợp lệ vào Ứng dụng; hoặc

2.2.2. Người tham gia (ở đây là “Người giới thiệu”) thực hiện “Lời giới thiệu hợp lệ” cho một người được giới thiệu (“Người được giới thiệu”). Cần thỏa mãn những điều kiện sau để có một Lời giới thiệu hợp lệ:
● Lời giới thiệu do Người giới thiệu thực hiện cho một Người được giới thiệu chưa đăng ký Dịch vụ trước đó;
● Người được giới thiệu đăng ký Dịch vụ;
● Người được giới thiệu nhập mã giới thiệu do Người giới thiệu cung cấp;
● Người được giới thiệu sử dụng thành công Dịch vụ để chuyển tiền cho một người khác Người giới thiệu theo cách thức tuân thủ Thỏa thuận giới thiệu và Thỏa thuận người dùng Taptap Send;
● Tổng số tiền được gửi trong lần chuyển đầu tiên của Người được giới thiệu bằng hoặc lớn hơn số tiền chuyển tối thiểu do Taptap Send thiết lập cho Người giới thiệu, tuân theo khoản 2.4 bên dưới.
● Giao dịch chuyển tiền của Người được giới thiệu được tiến hành thành công và không bị hủy (do Người được giới thiệu hoặc do Taptap Send).


2.3. Phần thưởng: Số tiện và bản chất của Phần thưởng cho mỗi Hành động đủ điều kiện sẽ được tiết lộ trong Ứng dụng cùng với Hành động đủ điều kiện.

2.4. Taptap Send bảo lưu quyền áp đặt và/hoặc thay đổi giới hạn chuyển tiền tối thiểu theo quyết định của riêng mình. Điều này sẽ được hiển thị trong Ứng dụng cho Người được giới thiệu. Ở nơi có giới hạn chuyển tiền tối thiểu, chỉ những giao dịch chuyển tiền vượt quá giới hạn này mới được xem là Hành động đủ điều kiện.

2.5. Taptap Send bảo lưu quyền thay đổi danh sách Hành động đủ điều kiện và Phần thưởng được liên kết theo quyết định của riêng mình mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, Hành động đủ điều kiện được hoàn tất hợp lệ trước ngày thay đổi sẽ được Taptap Send công nhận.3. HẠN CHẾ CỦA CHƯƠNG TRÌNH

3.1. Người tham gia phải đăng ký Dịch vụ. Chỉ chấp nhận một đăng ký cho mỗi Người tham gia.


3.2. Đăng ký hoặc chuyển tiền sau đó với Taptap Send do Người được giới thiệu thực hiện không đủ điều kiện là Lời giới thiệu hợp lệ.


3.3. Chuyển tiền do Người được giới thiệu bắt đầu sau lần chuyển tiền thành công đầu tiên với Taptap Send, hoặc lời giới thiệu được gửi cho Người được giới thiệu là người dùng Dịch vụ trước đó, không đủ điều kiện là Lời giới thiệu hợp lệ.


3.4. Taptap Send bảo lưu quyền vô hiệu mọi Hành động đủ điều kiện hoặc thanh toán mọi Phần thưởng: (i) có vẻ là lừa đảo; (ii) dường như được tạo ra do một giao dịch gian lận; hoặc (iii) vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận giới thiệu này hoặc Thỏa thuận người dùng Taptap Send.


3.5. Taptap Send bảo lưu quyền giới hạn số lượng cá nhân mỗi hộ gia đình đủ điều kiện nhận Phần thưởng.


3.6. Bất kỳ nỗ lực nào của Người tham gia nhằm lạm dụng Chương trình giới thiệu này bằng cách sử dụng nhiều danh tính/danh tính khác nhau, đăng ký, đăng nhập và/hoặc bất kỳ phương pháp nào khác mà chúng tôi cho là lạm dụng, theo quyết định của chúng tôi, sẽ vô hiệu và khiến Người tham gia không đủ điều kiện nhận Phần thưởng theo quyết định riêng của Taptap Send.


4. CUNG CẤP, SỬ DỤNG VÀ HẾT HẠN PHẦN THƯỞNG

4.1. Taptap Send sẽ gửi Phần thưởng vào tài khoản của bạn trên Ứng dụng sau khi Hành động đủ điều kiện được hoàn tất. Phần thưởng của bạn được tích lũy và sẽ hiển thị ở dạng số dư (“Số dư phần thưởng”) trong tài khoản của bạn.


4.2. Taptap Send không đảm bảo thời gian cung cấp mọi Phần thưởng đã trao.


4.3. Bạn có thể áp dụng Phần thưởng của bạn cho các giao dịch (i) được phép theo Thỏa thuận người dùng Taptap Send; và (ii) đáp ứng điều kiện kích cỡ giao dịch hiển thị trong Ứng dụng trước khi giao dịch.


4.4. Khi bạn chọn áp dụng Phần thưởng cho một giao dịch cụ thể, toàn bộ Số dư phần thưởng của bạn sẽ được áp dụng cho giao dịch. Taptap Send không thể áp dụng một phần số tiền trong Số dư phần thưởng của bạn.


4.5. Với việc chọn áp dụng Phần thưởng của bạn cho một giao dịch cụ thể, bạn tăng số tiền mà Người nhận của bạn sẽ nhận, mà không tăng số tiền bạn thanh toán bằng Phương thức thanh toán của mình (đã xác định trong Thỏa thuận người dùng Taptap Send). Bạn sẽ có cơ hội xem lại số tiền đã trả và được nhận, và Phần thưởng đã sử dụng, trước khi tiến hành giao dịch thông qua Ứng dụng.


4.6. Phần thưởng không phải là tiền điện tử và không thể được hoàn lại, kể cả khi giao dịch đi kèm đủ điều kiện để được hoàn lại.


4.7. Phần thưởng hết hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày Phần thưởng liê quan được gửi vào tài khoản Taptap Send của bạn. Taptap Send sẽ tự động khấu trừ Phần thưởng hết hạn khỏi Số dư phần thưởng của bạn.


5. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH

5.1. ĐẾN PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC LUẬT PHÁP Ở KHU VỰC PHÁP LÝ ÁP DỤNG CHO PHÉP, TAPTAP SEND TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VỚI BẠN HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO CHO MỌI THIỆT HẠI PHÁT SINH TỪ VIỆC BẠN THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, TRỪNG PHẠT VÀ/HOẶC DO HẬU QUẢ, KỂ CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH TỔNG HỢP CAO NHẤT CỦA TAPTAP SEND VỚI NGƯỜI THAM GIA VÀ BÊN THỨ BA BẤT KỲ TRONG BẤT KỲ VÀ MỌI TRƯỜNG HỢP LÀ GIÁ TRỊ ĐÔLA HIỆN TẠI CỦA PHẦN THƯỞNG CHƯA SỬ DỤNG CỦA BÊN ĐÓ.


5.2. TẤT CẢ BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG VÀ NGỤ Ý, VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU VÀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ CỦA TAPTAP SEND ĐỀU ĐƯỢC KHƯỚC TỪ (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, KHƯỚC TỪ MỌI BẢO ĐẢM VỀ TÍNH CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, KHÔNG VI PHẠM TÀI SẢN TRÍ TUỆ VÀ/HOẶC TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ). TAPTAP SEND KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC ĐẢM BẢO ĐỐI VỚI BẤT KỲ KẾT QUẢ NÀO CÓ ĐƯỢC THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU HOẶC THỜI GIAN CUNG CẤP PHẦN THƯỞNG.6. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỆU KIỆN KHÁC

6.1. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Chương trình giới thiệu vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Giải pháp cho mọi câu hỏi hoặc tranh chấp về tính đủ điều kiện cho Chương trình giới thiệu, việc kiếm Phần thưởng, hoặc việc bạn tuân thủ các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận giới thiệu này sẽ tuân theo sự diễn giải hợp lý của chúng tôi.


6.2. Nếu Người tham gia hoặc Người được giới thiệu cố gắng sử dụng Chương trình giới thiệu theo cách vi phạm thỏa thuận này, Thỏa thuận người dùng hoặc vi phạm luật pháp bất kỳ, đạo luật hoặc quy định của chính phủ, chúng tôi sẽ có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản theo Thỏa thuận người dùng hoặc vô hiệu Phần thưởng của một trong hai bên.

6.3. Tất cả thông tin được thu thập trong Chương trình giới thiệu sẽ tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.